EBSO Pazar Yeri
Hakkımızda > Vakıf Senedi
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI
RESMİ SENEDİ
 
VAKFIN ADI:
Madde 1: Kanunlar ve bu resmi senet hükümleri gereğince yönetilmek üzere “EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI” kurulmuş olup, kısa adı (EBSOV) dur. Bu resmi senette (Vakıf) kısa adı ile anılmıştır.
 
MERKEZ VE ŞUBELER:
Madde 2: Vakfın Merkezi Cumhuriyet Bulvarı no:63 k:2 İzmir’dir.
Vakıf, ilgili resmi makamlardan gerekli izni almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler açabilir.
 
VAKFIN AMACI VE HİZMET KONULARI:
Madde 3: Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyelerinin bilgi ve deneyimleri, iş yetenekleri ile yurt içi ve yurt dışı ilişkilerinden yararlanarak ülkemizin ekonomik, sosyal, teknolojik, bilimsel ve kültürel gelişmesine katkılar sağlayacak girişimlerde bulunmak, ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak, Toplum ve üyeleri arasında sosyal ve kültürel yardımlaşmayı geliştirmektir. Vakfın yukarıda açıklanan amacına yönelik hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir:
3.1) Sınai Etkinlikler: Sanayici ve işadamlarının iş ve mesleklerine yönelik gelişme ve ilerlemelerine destek vermek maksadıyla kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeler açısından donanımlarına ve güçlenmelerine ilişkin programlar ve uygulamalar yapmak; mesleki çalışmaları kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak.
3.2) Eğitim Etkinlikleri: Sanayi ve teknolojiye yönelik okullar yapmak, meslek kursları ve benzeri eğitim kurumları ile yurtlar açılmasına ve Vakıfça işletilmesine,eğitime açılmış okullarda teknolojik bilgi ve genel eğitim düzeyinin iyileştirilmesine, eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik girişim ve çalışmalarda bulunmak.
3.3) Bilimsel Etkinlikler: Üniversite ile diğer öğretim ve eğitim kurumlarıyla yapılacak işbirliği doğrultusunda bilimsel gelişme ve ilerlemeleri izleyerek karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeye yönelik çalışmaları desteklemek.
3.4) Ekonomik Etkinlikler: Ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacak yatırımların artması için çaba göstermek, sanayide modernizasyon, standardizasyon, kalite kont- rolü verimlilik konularında çalışmalar yapmak.
3.5) Öğretim Etkinlikleri: Öğretim Etkinlikleri: Sınai kuruluşlar ile iş yerlerinde çalışan işçilerin genelde ve iş konusuna göre eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri için seminerler düzenlemek, beceri kursları açmak, ekonomi, finansman, mali ve teknik konulara yönelik eğitim ve öğretim görenler ile Yönetim Kurulu’nun önereceği öğrencilere burslar vermek, yurt içinde ve dışında staj olanağı sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları desteklemek, iç hizmet eğitimine ilişkin örnek programlar hazırlamak, uygulamalar yaparak gelişme ve değişimleri aktarmak.
3.6) Halkla İlişkiler Etkinlikleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, CD, CD Rom dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
3.7) Destekleme Etkinlikleri: Ülke sanayi ve ekonomisi üzerindeki etkisini artırmak,olanaklarının gelişmesini ve daha iyi hizmet etmesini desteklemek üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın teknoloji, insan gücü ve istihdam, araç-gereç ile malzeme ve diğer gereksinimlerini karşılamak.
3.8) Uygulama ve Gelir Etkinlikleri: Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmak, bu tür şirket ve kurumlara iştirak etmek.
3.9) Üye etkinlikleri: Vakıf üyeleri için sosyal tesisler, sağlık tesisleri, huzur evleri, dinlenme tesisleri kurmak, işletmek, veya bu gibi tesislere ortak olmak,
3.10) Diğer Etkinlikler: Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği işlem ve çalışmaları yapmak. Amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla özellikle çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi konusuyla iştigal edecek iktisadi işletme ve şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak,
 
Madde 4: Vakfın malvarlığı, Vakfedenlerin kuruluşta tahsis ettikleri 2.084.000.000.-TL.sı (İkimilyar seksendört milyon Türk Lirasıdır) dahil olmak üzere, 8.257.471.180.-TL. (Sekiz Milyar İkiyüzelliyedi Milyon Dörtyüzyetmişbirbinyüzseksen TL.’sı artırılarak Toplam 10.341.471.180.-TL.(Onmilyar Üçyüzkırkbirmilyon Dörtyüzyetmişbirbinyüksen TL.’sı) dır.
Vakıf, bu mal varlığına ek olarak her türlü tasarrufla malvarlığını genişletir ve malvarlığını amaç ve hizmet konuları dışında harcayamaz.
 
HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ:
Madde 5: Vakıf bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip olup, siyasetle uğraşmaz ve siyasi çıkarlar için kullanılamaz.
Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında her türlü hukuki tasarruflara ehil olup, miktar ve değeri kısıtlanmaksızın taşınır ve taşınmaz malları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alacağı yetki belgesi ile bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullan-maya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, taşınmaz mal ve gelirleri bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakfın amaç ve konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, Vakıf gelirlerini artırmak için pay senetleri, tahvil ve diğer menkul değerleri satın almaya ve gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi vakıf, dernek ve sair tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmak, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ve mal varlığına giren değerlerle, şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ve kar paylarını almaya, amaçlarına uygun araç ve gereçlerin ithalatını yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler ile ilgili taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil, her türlü teminatları almaya geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, ipotek tesis ettirmeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlama amacı ile doğan işletme ilkelerine ve döner sermaye esasına göre çalışacak işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, mevcut şirketlere katılmaya, bunları doğmadan ya da denetimi altında bir işletmeye işlettirmeye, Vakfın amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf ve mal edinme; inşaat ve benzeri sözleşmeleri ve anlaşmaları yapmaya, taahhütleri imzalamaya Türk Medeni Kanunu’nun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
 
VAKFIN ORGANLARI:
Madde 6: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:
6.1) Mütevelliler Heyeti
6.2) Yönetim Kurulu
6.4) Denetçiler
 
 
 
 
 
MÜTEVELLİLER:
Madde 7: Vakfın Mütevellileri aşağıda gösterilmiştir:
7.1) Vakıf resmi senedinde adları yazılı Ege Bölgesi Sanayi Odası ve EBSO Meclis Üyeleri,
7.2) Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisine seçilen üyelerin, seçilmelerini müteakip 30 gün içinde vakfa istifalarını yazılı olarak bildirmedikleri taktirde vakıf üyelikleri kabul edilir.
7.3) Vakfa etkin hizmet ve yardımlarda bulunabileceği inancıyla, Yönetim Kurulunca önerilmiş olup sayıları Mütevelliler Heyeti üye tamsayısının üçte birini geçmemek ve  3 yıl süreyle görev yapmak koşuluyla, Mütevelliler Heyetince seçilmiş diğer gerçek ve tüzel kişiler.
7.4) Doğal Mütevelli olarak Sanayi ve Ticaret Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, İzmir Valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı.
Tüzel kişi Mütevelliler, yetkili organlarının atayacakları Temsilci aracılığıyla Vakıfta temsil edilirler.
 
MÜTEVELLİLER HEYETİ:
Madde 8: Mütevelliler Heyeti Vakfın yetkili karar organı olup oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:
8.1) Mütevelliler Heyeti, Mütevellilerden oluşur ve Mütevelli Heyet Başkanlığı görevi Doğal Mütevelli olarak (EBSO) Meclis Başkanı tarafından ifa edilir.
8.2) Mütevelliler Heyeti, Başkanının çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl  Mart ayında olağan olarak toplanır. Gereğinde başkanın çağrısı üzerine her zaman için olağanüstü toplantı yapılabilir.
8.3) Mütevelliler Heyeti toplantıları, Mütevelliler Heyeti Başkanı ile toplantıda açık oyla seçilecek bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterden oluşan Divanca yönetilir. Toplantı tutanağı bu divan tarafından imzalanır.
8.4) Mütevelliler Heyetinin toplantı yetersayısı üye tam sayısının ve karar yeter sayısı ise toplantıya katılan Mütevellilerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ayni gün bir saat sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan Mütevellilerle çalışmalara başlanılır.
8.5) Mütevelli Heyetindeki Mütevellilerin iş göremez duruma gelmeleri, sürekli toplantılara katılmamaları yada benzer nedenlerle Vakıfla bağlarının kalmaması üzerine Mütevelliler Heyeti Başkanının önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararıyla Vakıfla ilişkisi kesilir.
 
MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9: Mütevelliler Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
9.1) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak. 
9.2) Her yıl için yapılacak olağan veya olağanüstü toplantılarda geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetçilerin denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini onaylamak, Yönetim Kurulu ve Denetçileri ibra etmek, ibra edilmemesi halinde yasal işlemleri yapmak üzere karar vermek.
9.3) Her yıl için yapılacak olağan veya olağanüstü toplantılarda  gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçesini ve plasman planını görüşüp onaylamak.
9.4) Görevleri sona eren, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile asil ve yedek Denetçileri seçmek. Vakfın yönetim kurulu üyelerini seçmek 
9.5) Yönetim Kurulunun önerdiği Mütevelli adayları hakkında karar almak.
9.6) Mütevelliler Heyeti Başkanının önerisi üzerine Vakıfla ilişkileri kesilecek mütevelliler hakkında karar almak.
9.7) Vakıf resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin olarak, Mütevelliler Heyeti üye tam sayısının 1/5 çoğunluğuna dayanan öneriler ile Yönetim Kurulu önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
9.8) Dilek ve öneriler ile diğer konularda gereken kararları almak.
 
 
YÖNETİM KURULU:
Madde 10: Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:
10.1) Yönetim Kurulu, Mütevelliler Heyetince, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından, gizli oyla (dört) yıllık süre için seçilen (11) asil ve (11) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az (6) asil ve (6) yedek üyesinin, EBSO Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya EBSO Yönetim Kurulu’nun önereceği mütevelli heyet üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf başkanıdır.
10.2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında EBSO Yönetim Kurulu’ndan seçilecek asil üyeler arasından bir Başkan ile üyeler arasından iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu gerektiğinde seçilmiş oldukları dönem içinde başkan dahil kendi içinde görev bölümünü yenileyebilir.
10.3) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yetersayısı (7) ve karar yetersayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur.
10.4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları yada özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeler çağrılırlar. Çağrılan üyeler, ayrılan asil üyelerin görev süresini tamamlarlar.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 11: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
11.1) Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak.
11.2) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak.
11.3) Vakıf bütçesi, plasman planı ve çalışma dönemi hizmet programı ile bilanço, gelir- gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu kabul etmek, mütevelli heyetinin onayından sonra uygulamak.
11.4) Vakıf resmi senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak. 
11.5) Şubelerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek.
11.6) Vakıf Yürütme Birimi personelini atamak ve gereğinde görevden almak.
11.7) Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını izlemek.
11.8) Vakfın gerekli yönetmeliklerini görüşüp onaylamak.
11.9) Yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak.
 
DENETÇİLER:
Madde 12: Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca Mütevelliler Heyetinde, Mütevelliler arasından ya da dışarıdan dört yıllık süre için açık oyla seçilen ve mali konularda uzman olan 2 asil ve 2 yedek denetçi Vakıf içi denetimi sağlar.
En kıdemli denetçinin başkanlığındaki çalışmalar, Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan denetçinin yerine sıradaki yedek denetçi 1 hafta içinde çağrılır.
Denetçilerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
12.1) Her takvim yılı sonunda incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek.
12.2) Her takvim yılı sonu itibariyle bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla mütevelli heyetine sunmak
12.3) Yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla mütevelli heyetine sunmak.
 
 
 
MÜTEVELLİ HEYET ŞEREF ÜYELİĞİ:
Madde 13 Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararı ile “Mütevelli Heyet Şeref Üyesi” sıfatı verilebilir.
Mütevelli Heyet Şeref Üyeleri, Mütevelliler Heyeti ya da Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek zamanlarda ve toplantılarda görüş ve önerileri alınmak üzere çağrılırlar.
Mütevelli Heyet Şeref Üyelerinin durumu, gereğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek gereken kararların alınması için konu Mütevelliler Heyetinin onayına sunulur.
 
VAKIF YÜRÜTME BİRİMİ
Madde 14:
Yönetim Kurulunca seçilecek yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşacak Yürütme Birimi görevlileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek “Personel Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
 
VAKIF MÜTEVELLİLERİNİN MALİ KONUMU:  
Madde 15: Vakıf Mütevellilerine, gerek bu konumları gerekse Vakıf organlarında aldıkları görev nedeniyle herhangi bir adla ücret ödenemez. Ancak, Vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle Vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler, belgeleri karşılığı kendilerine ödenir.
 
VAKIF BÜTÇESİ:
Madde 16: Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgeleri ile plasman planından oluşur.
Yıllık bütçe de, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.
 
VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 17: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
17.1) Amaç ve hizmet konularına uygun en az % 80’i 903 sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli daireler içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,
17.2) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,
17.3) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,
17.4) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu tesis, iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
17.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,
17.6) Vakıf üyelerinden toplanan yıllık üyelik aidatları Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfının üyeleri, her takvim yılı için Vakfın yönetim kurulunun “yıllık üyelik aidatı” olarak kararlaştıracağı tutarı, kararlaştırılan aidat tutarının ve ödeme tarihinin bildirilmesi için kendilerine yapılacak posta ile iadeli taahhütlü tebligatta, özel kurye veya üyelerin bildirdikleri e-posta adreslerine belirtilen süre içerisinde Nakden, Kredi Kartı ile veya vakfın banka hesabına yatırarak ödemekle yükümlüdürler.
17.7) Geziler, gösteriler, şenlikler, video kaseti ve film ile yarışmalar ve her türlü toplantılardan sağlanacak gelirler,
17.8) Diğer gelirler.
 
MALİ HÜKÜMLER:
Madde 18: Vakfın mali hükümleri aşağıda gösterilmiştir:
18.1) Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 20’sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup, kalan % 80’ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.
18.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
18.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.
18.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
18.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerinden en az % 10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.
18.6) Vakıf bilanço esasına göre gerekli kanuni defterleri tutar.
18.7) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.
 
YEDEK AKÇE:
Madde 19: Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 5’i oranında yedek akçe ayrılır.
Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa, Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.
Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10. yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her 5 yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.
 
VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK:
Madde 20: Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın Yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Vakıf Mütevelliler Heyeti kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü ve Vakfın tesciline karar veren Asliye Hukuk Mahkemesinin onayı ile Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir.
VAKFIN DAĞILMASI:
Madde 21:Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelliler Heyetinde, Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir.
Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın tescilinin yapıldığı Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak mal-varlığı Ege Bölgesi Sanayi Odası’na (EBSO) devredilir.
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Madde 22: Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı kanun ve Vakıflar hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.
 
YÖNETMELİKLER:
Madde 23: Vakıf Resmi Senedinin uygulanmasına ilişkin hükümler Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetince onaylanacak yönetmelikle düzenlenir.
Site içi arama
EBSOV - Online Bağıs
EBSOV - Foto Albümü
 
 
  Kullanıcı Adı
  Şifre
 
 
 
Duyurular
Duyurular
GÜNCEL HABERLER
Etkinlikler
 
 
 
 
<< MAYIS 2020 >>
PztSalıÇrşPrşCmCtsPzr
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Site Haritası     

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı
Cumhuriyet Bulvarı No:63 İZMİR
Tel : +90 232 455 29 69 - Faks : +90 232 483 99 37
vakif@ebso.org.tr - www.ebsov.org.tr

Ege Bölgesi Sanayi OdasıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliğiİzmir'in Girişimci KadınlarıABİGEM İzmir

 

 


Mobil Ödeme Bahis - enes batur gerçek kahraman full izle - family guy izle - Recep İvedik 6 izle - iss pyaar ko kya naam doon izle - the office izle